Per experts

Tota la teva informàtica en tarifa plana.

Expert

 • Multi-empresa
 • 2Gb d’espai al Cloud
 • 8 usuaris concurrents
 • Sense limits de facturació

A iDEAN hem dissenyat per les Pimes (fins a 250 empleats) una completa oferta (tarifa plana) de gestió empresarial, de comptabilitat i de gestió de punt de venda, que pots utilitzar immediatament. Només has d’informar al sistema de com ha d’actuar mitjançant un mòdul de parametrització i en molt poc temps començaràs a treballar.

El nostre ERP conté una amplíssima oferta de funcionalitats que s’adaptaran a les teves necessitats; des del control total dels articles, magatzems i serveis, passant per una sofisticada però fàcil gestió comercial amb tot el necessari per a comprar i vendre.

Si necessites portar la comptabilitat, la trobaràs totalment preparada amb totes les normes i models oficials d’Andorra, el PGC, els informes financers estan disponibles des del primer moment. Tindràs pre-configurats tots els requeriments que necessites pel control dels teus tributs, la declaració de l’IGI la faràs amb un simple clic, gestió avançada de la cartera et permetrà conèixer i preveure amb antelació les teves necessitats financeres. Gestió i control dels actius a través de fitxes, projectes i grups et permetrà conèixer en cada moment l’estat de cada immobilitzat i et permetrà comptabilitzar amb un sol clic.

I si és necessari, el mòdul de TPV per controlar tot el teu front-office i, efectivament, connectat en temps real amb l’ERP i la comptabilitat.

Un complet programa pel control de les nòmines que contempla tota la casuística i problemàtica a que tenen que fer front els departaments de Recursos Humans. El programa té en compte la legislació vigent andorrana en totes les fases operatives, en tant d’una alta d’empleat, full de nòmina, full de treball, baixes, etc. com també els fitxers ofimàtics necessaris per realitzar les declaracions a la CASS, IRPF, domiciliacions bancàries, pagaments diversos, etc.

Totalment parametritzable, multi empresa, amb centres de treball, els calendaris associats i tot els necessari per realitzar anàlisis de costos, de temps (obres – projectes) i amb un quadre de comandament que donarà als directius una visió exacta i en cada moment del seu personal.

Conèixer més

El preu inclou:

 • Potent Servidor d’aplicacions per una resposta ràpida i fiable.
 • Llicències de Bases de dades amb ús de disc.
 • Llicències d’usuari de la aplicació.
 • Còpies de seguretat diàries (2 per dia).
 • Consultoria, ajuda a la parametrització i personalització dels formats habituals (albarans, factures, pressupostos, etc.)
 • Manteniment i millores segons la normativa andorrana.
 • Consultes il·limitades durant el primer any d’utilització.
 • Multi-empresa
 • Multi-idioma
 • Multi-divisa
 • Multi-plataforma (Windows, Mac, Linux, Android)
 • Tots els formats ABA inclosos.
 • PGC andorrà sempre actualitzat.
 • Informes financers (balanços) oficials.
 • Control IGI.
 • Control IRNR
 • Declaracions de IRPF
 • Comptabilitzacions automàtiques des de les compres i vendes.

Mòduls ERP:

 • Gestió d’articles i serveis:
  • Manteniment articles/serveis
  • Articles compostos.
  • Famílies.
  • Classificacions alternatives d’articles.
  • Unitats de tractament (Palets, quilos, caixes, litres, etc.).
  • Gestió per lots.
  • Planificador de necessitats.
  • Inventari a data.
 • Gestió de magatzems:
  • Magatzems i ubicacions
  • Traspàs automàtic entre magatzems.
  • Estocs a data.
 • Gestió comercial:
  • Gestió de contactes (clients, proveïdors, comercials, operaris, transportistes, etc.)
  • Classificacions alternatives dels contactes.
  • Control venedors.
  • Tarifes de compres i vendes personalitzables.
  • Control de ràpels de compra i de venda.
  • Control de riscos de clients.
  • Comissions de venda.
  • Estadístiques.
  • Control de campanyes i de projectes.
  • Gestió d’incidències de contactes (no conformitats).
 • Compres:
  • Comandes de compra.
  • Entrada albarans de forma automàtica i manual.
  • Factures de compra.
  • Retorns de compres.
 • Vendes:
  • Pressupostos.
  • Comandes.
  • Albarans.
  • Factures.
 • Serveis:
  • Contractes.
  • Creació de ordres de treball.
  • Control operaris.

Mòduls de comptabilitat:

 • Comptabilitat general
  • Entrada apunts comptables
  • Recerca apunts.
  • Consulta de comptes
 • Gestió de tresoreria
  • Previsions de cobraments i pagaments
  • Cartera de cobraments i pagaments
  • Remeses format ABA
  • Conciliació bancària manual i N43
 • Gestió d’immobilitzats
  • Fitxes
  • Grups d’immobilitzat
  • Amortitzacions automàtiques
 • Gestió de tributs (Impostos IGI-IRNR)
  • Liquidacions automàtiques oficials (900, 910, relació de factures, etc.)
 • Informes financers (estàndard Andorra)
  • Balanços de situació (reduïts, abreujats, etc.)
  • Balanços d’explotació (reduïts, abreujats, et.)
  • Sumes i Saldos
 • Comptabilitat analítica i pressupostària
  • Centres de costos
  • Projectes
  • Repartiments automàtics i manuals
  • Desviació de pressupostos
  • Balanços per centres de costos

Terminal punt de venda (TPV)

 • Configuració caixes, usuaris, torns, etc.
 • Vendes comptat, crèdit, targes, fidelització, etc.
 • Agrupació per famílies, articles.
 • Totalment gràfic.
 • Factures simplificades.
 • Aparcar tiquets.
 • Informes estadístics gràfics.
 • Informes x, z.
 • Vendes per hora per famílies, venedors, etc.
 • Comptabilització automàtica al tancament de caixa.
 • Rebaixa d’estocs a temps real.
 • Control de magatzems.
 1. Parametrització:
  1. Paràmetres generals de l’empresa(es) (NRT, adreça social, registre de societats, responsable legal, etc.)
  2. Configuració del càlcul de les nòmines:
   1. Baixes laborals.
   2. Vacances.
   3. Dies laborals.
   4. Configuració usuaris (perfils, grups de treball i autoritzacions d’accés)
 2. Organització empresa:
  1. Centres de treball.
  2. Categories professionals.
  3. Projectes – Obres.
  4. Activitats empleats.
 3. Fitxa empleat:
  1. Dades generals (Nom, adreces, correus, foto, control permís de treball, familiars dependents, etc.)
  2. Dades tècniques (Categoria salarial, departament, enquadrament, ubicació)
  3. Dades CASS (Data alta, antiguitat, CNO, IRPF, tipus de cotització, etc.)
  4. Dades contracte (Enquadrament/organigrama, calendari, horaris, etc.)
  5. Domiciliació nòmina (formes de pagament, domiciliacions bancàries, etc.).
  6. Gestió documental (Arxius associats – PDF, Word, JPG, etc.)
  7. Aptituds (avaluació tècnica).
  8. Riscos laborals.
  9. Material d’empresa destinat per cada empleat.
 4. Contractació:
  1. Tipus de contractes.
  2. Definits
  3. Indefinits
  4. Temporals
  5. Històrics.
 5. Tipus de salaris.
  1. Fix.
  2. Per hores.
  3. Conceptes retribuïts.
  4. Creació automàtic del contracte a través plantilles Word.
 6. Calendaris:
  1. Creació calendaris laborals d’empresa / centres / personal.
  2. Rangs de liquidació (períodes naturals i no naturals configurables).
  3. Dies laborals, festius configurables i vacances.
  4. Assignació horaris (matí, tarda i nit).
 7. Activitats empleats:
  1. Planificacions dels períodes mensuals.
  2. Registre d’activitats diaris (partes de treball).
  3. Gestió i registre de les absències laborals (permisos retribuïts, no retribuïts, hores absències, etc.)
  4. Gestió de baixes laborals (malaltia, maternitat, accident de treball)
  5. Gestió de les vacances (planificació, control, liquidació).
 8. Llibre de treball:
  1. Creació full de treball.
  2. Horari laboral (entrada hores), per projecte, centre i/o activitat
  3. Full de treball (resum activitats) per dia
  4. Impressions dels fulls.
 9. Full de nòmina:
  1. Càlcul salaris.
  2. Detall de la nòmina (segons càlcul del full de treball)
  3. Gestió hores extres.
  4. iquidacions empleats (“quitança”).
  5. Resum nòmines.
  6. Impressió full(s) salarial(s).
 10. Baixes empleats:
  1. Baixes voluntàries.
  2. RPF: Taula de liquidació i conceptes de liquidació.
 11. Gestió CASS.Liquidació mensual (fitxer XML).
  1. Resums liquidacions.
 12. IRPF
  1. Càlcul liquidacions per empleat i mes.
  2. Resums liquidacions a la CASS
 13. Llistats de control:
  1. Empleats per centres/departaments/categories.
  2. Resum de nòmines.
  3. Planning de treball.
  4. Vacances, baixes, absències.
  5. Anàlisis obres/projectes.
  6. Activitats empleats.
 14. Gestió bancària.
  1. Domiciliació nòmines (gestió de remeses per bancs)
  2. Pagaments en efectiu.
 15. Importació dades externes:
  1. Fulls de treball (PDA, Excel, CSV)
  2. Històrics de nòmines des d’altres BBDD
 16. Anàlisis de les dades.
  1. Quadres de comandament.
  2. Exportació a Excel de les dades de consultes.
  3. Exportació a taules dinàmiques Excel per anàlisis avançats de dades.
 17. Enllaços comptables:
  1. Comptabilització automàtica i-ACCT.Cloud

Preparació fitxers CSV, TXT, XLS, etc. per altres aplicacions.