Més sobre Nòmines

I-PAYROLL.CLOUD és un programari de nòmines senzill, intuïtiu i ràpid de posar en marxa, creat específicament per a les empreses andorranes i basat en la normativa vigent del Govern d’Andorra i de la CASS.

El programari conté totes les funcionalitats necessàries que qualsevol empresa del país -sense importar la mida- requereix pel control, pagament i anàlisis de les nòmines.

Desenvolupat amb les més modernes tècniques “Cloud Computing”, és un programa:

 • Multi-empresa: Per controlar totes les empreses que es necessiti i compartir entre elles la informació comuna (empleats, organització, projectes, etc.).
 • Parametritzable: Indiqui al sistema quina és la seva forma de treballar i el programa ho interpretarà com vostè ho necessita.
 • Multi-plataforma: Funciona amb totes les plataformes del mercat tant en PC, tablets i smartphones (Windows, Mac, Linux, Android i iOS)

… a més, la solució empresarial per nòmines de iDEAN és:

 • Segura: Les dades estan sempre encriptades i el servidor d’aplicacions i bases de dades estan a un núvol privat i blindat (segons la normativa europea).
 • Econòmica: No necessita de cap infraestructura informàtica, únicament una connexió a Internet.

(Darrera versió del programari: 1 febrer 2019)

 1. Parametrització:
  1. Paràmetres generals de l’empresa(es) (NRT, adreça social, registre de societats, responsable legal, etc.)
  2. Configuració del càlcul de les nòmines:
   1. Baixes laborals.
   2. Vacances.
   3. Dies laborals.
   4. Configuració usuaris (perfils, grups de treball i autoritzacions d’accés)
 2. Organització empresa:
  1. Centres de treball.
  2. Categories professionals.
  3. Projectes – Obres.
  4. Activitats empleats.
 3. Fitxa empleat:
  1. Dades generals (Nom, adreces, correus, foto, control permís de treball, familiars dependents, etc.)
  2. Dades tècniques (Categoria salarial, departament, enquadrament, ubicació)
  3. Dades CASS (Data alta, antiguitat, CNO, IRPF, tipus de cotització, etc.)
  4. Dades contracte (Enquadrament/organigrama, calendari, horaris, etc.)
  5. Domiciliació nòmina (formes de pagament, domiciliacions bancàries, etc.).
  6. Gestió documental (Arxius associats – PDF, Word, JPG, etc.)
  7. Aptituds (avaluació tècnica).
  8. Riscos laborals.
  9. Material d’empresa destinat per cada empleat.
 4. Contractació:
  1. Tipus de contractes.
  2. Definits
  3. Indefinits
  4. Temporals
  5. Històrics.
 5. Tipus de salaris.
  1. Fix.
  2. Per hores.
  3. Conceptes retribuïts.
  4. Creació automàtic del contracte a través plantilles Word.
 6. Calendaris:
  1. Creació calendaris laborals d’empresa / centres / personal.
  2. Rangs de liquidació (períodes naturals i no naturals configurables).
  3. Dies laborals, festius configurables i vacances.
  4. Assignació horaris (matí, tarda i nit).
 7. Activitats empleats:
  1. Planificacions dels períodes mensuals.
  2. Registre d’activitats diaris (partes de treball).
  3. Gestió i registre de les absències laborals (permisos retribuïts, no retribuïts, hores absències, etc.)
  4. Gestió de baixes laborals (malaltia, maternitat, accident de treball)
  5. Gestió de les vacances (planificació, control, liquidació).
 8. Llibre de treball:
  1. Creació full de treball.
  2. Horari laboral (entrada hores), per projecte, centre i/o activitat
  3. Full de treball (resum activitats) per dia
  4. Impressions dels fulls.
 9. Full de nòmina:
  1. Càlcul salaris.
  2. Detall de la nòmina (segons càlcul del full de treball)
  3. Gestió hores extres.
  4. iquidacions empleats (“quitança”).
  5. Resum nòmines.
  6. Impressió full(s) salarial(s).
 10. Baixes empleats:
  1. Baixes voluntàries.
  2. RPF: Taula de liquidació i conceptes de liquidació.
 11. Gestió CASS.Liquidació mensual (fitxer XML).
  1. Resums liquidacions.
 12. IRPF
  1. Càlcul liquidacions per empleat i mes.
  2. Resums liquidacions a la CASS
 13. Llistats de control:
  1. Empleats per centres/departaments/categories.
  2. Resum de nòmines.
  3. Planning de treball.
  4. Vacances, baixes, absències.
  5. Anàlisis obres/projectes.
  6. Activitats empleats.
 14. Gestió bancària.
  1. Domiciliació nòmines (gestió de remeses per bancs)
  2. Pagaments en efectiu.
 15. Importació dades externes:
  1. Fulls de treball (PDA, Excel, CSV)
  2. Històrics de nòmines des d’altres BBDD
 16. Anàlisis de les dades.
  1. Quadres de comandament.
  2. Exportació a Excel de les dades de consultes.
  3. Exportació a taules dinàmiques Excel per anàlisis avançats de dades.
 17. Enllaços comptables:
  1. Comptabilització automàtica i-ACCT.Cloud

Preparació fitxers CSV, TXT, XLS, etc. per altres aplicacions.

El PORTAL DEL TREBALLADOR és un complement del paquet i.Payroll.Cloud de IDEAN, desenvolupat per a navegador Web, que permet als responsables d’una empresa i als seus treballadors interactuar d’una forma dinàmica i en temps real.

El caps o responsables de personal poden rebre i autoritzar demandes del personal al seu càrrec, veure la planificació del temps (horaris i calendaris), publicar informació rellevant que s’hagi fer conèixer i moltes altres funcionalitats que faciliten l’organització i control del personal al seu càrrec.

Els empleats per un altra banda, poden veure i signar els seus butlletins de salaris, fulls de treball, també poden realitzar demandes o propostes de vacances, comunicar absències, canviar les dades de domiciliació de la nòmina i altres actuacions que li faciliten la comunicació amb l’empresa sense necessitat de desplaçament a les oficines i en l’horari que li convingui.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla fitxa empleat