Més sobre Nòmines

 1. Parametrització:
  1. Paràmetres generals de l’empresa(es) (NRT, adreça social, registre de societats, responsable legal, etc.)
  2. Configuració del càlcul de les nòmines:
   1. Baixes laborals.
   2. Vacances.
   3. Dies laborals.
   4. Configuració usuaris (perfils, grups de treball i autoritzacions d’accés)
 2. Organització empresa:
  1. Centres de treball.
  2. Categories professionals.
  3. Projectes – Obres.
  4. Activitats empleats.
 3. Fitxa empleat:
  1. Dades generals (Nom, adreces, correus, foto, control permís de treball, familiars dependents, etc.)
  2. Dades tècniques (Categoria salarial, departament, enquadrament, ubicació)
  3. Dades CASS (Data alta, antiguitat, CNO, IRPF, tipus de cotització, etc.)
  4. Dades contracte (Enquadrament/organigrama, calendari, horaris, etc.)
  5. Domiciliació nòmina (formes de pagament, domiciliacions bancàries, etc.).
  6. Gestió documental (Arxius associats – PDF, Word, JPG, etc.)
  7. Aptituds (avaluació tècnica).
  8. Riscos laborals.
  9. Material d’empresa destinat per cada empleat.
 4. Contractació:
  1. Tipus de contractes.
  2. Definits
  3. Indefinits
  4. Temporals
  5. Històrics.
 5. Tipus de salaris.
  1. Fix.
  2. Per hores.
  3. Conceptes retribuïts.
  4. Creació automàtic del contracte a través plantilles Word.
 6. Calendaris:
  1. Creació calendaris laborals d’empresa / centres / personal.
  2. Rangs de liquidació (períodes naturals i no naturals configurables).
  3. Dies laborals, festius configurables i vacances.
  4. Assignació horaris (matí, tarda i nit).
 7. Activitats empleats:
  1. Planificacions dels períodes mensuals.
  2. Registre d’activitats diaris (partes de treball).
  3. Gestió i registre de les absències laborals (permisos retribuïts, no retribuïts, hores absències, etc.)
  4. Gestió de baixes laborals (malaltia, maternitat, accident de treball)
  5. Gestió de les vacances (planificació, control, liquidació).
 8. Llibre de treball:
  1. Creació full de treball.
  2. Horari laboral (entrada hores), per projecte, centre i/o activitat
  3. Full de treball (resum activitats) per dia
  4. Impressions dels fulls.
 9. Full de nòmina:
  1. Càlcul salaris.
  2. Detall de la nòmina (segons càlcul del full de treball)
  3. Gestió hores extres.
  4. iquidacions empleats (“quitança”).
  5. Resum nòmines.
  6. Impressió full(s) salarial(s).
 10. Baixes empleats:
  1. Baixes voluntàries.
  2. RPF: Taula de liquidació i conceptes de liquidació.
 11. Gestió CASS.Liquidació mensual (fitxer XML).
  1. Resums liquidacions.
 12. IRPF
  1. Càlcul liquidacions per empleat i mes.
  2. Resums liquidacions a la CASS
 13. Llistats de control:
  1. Empleats per centres/departaments/categories.
  2. Resum de nòmines.
  3. Planning de treball.
  4. Vacances, baixes, absències.
  5. Anàlisis obres/projectes.
  6. Activitats empleats.
 14. Gestió bancària.
  1. Domiciliació nòmines (gestió de remeses per bancs)
  2. Pagaments en efectiu.
 15. Importació dades externes:
  1. Fulls de treball (PDA, Excel, CSV)
  2. Històrics de nòmines des d’altres BBDD
 16. Anàlisis de les dades.
  1. Quadres de comandament.
  2. Exportació a Excel de les dades de consultes.
  3. Exportació a taules dinàmiques Excel per anàlisis avançats de dades.
 17. Enllaços comptables:
  1. Comptabilització automàtica i-ACCT.Cloud

Preparació fitxers CSV, TXT, XLS, etc. per altres aplicacions.

El preu inclou:

 • Potent Servidor d’aplicacions per una resposta ràpida i fiable.
 • Llicències de Bases de dades amb ús de disc.
 • Llicències d’usuari de la aplicació.
 • Còpies de seguretat diàries (2 per dia).
 • Consultoria, ajuda a la parametrització i personalització dels formats habituals (albarans, factures, pressupostos, etc.)
 • Manteniment i millores segons la normativa andorrana.
 • Consultes il·limitades durant el primer any d’utilització.
 • Multi-empresa
 • Multi-idioma
 • Multi-divisa
 • Multi-plataforma (Windows, Mac, Linux, Android)
 • Tots els formats ABA inclosos.
 • PGC andorrà sempre actualitzat.
 • Informes financers (balanços) oficials.
 • Control IGI.
 • Control IRNR
 • Declaracions de IRPF
 • Comptabilitzacions automàtiques des de les compres i vendes.